ผู้บริหารและบุคลกรคุณอธิวัฒน์ ช่อผูก
                    (Mr.Athiwat choarpook)

        วัน/เดือน/ปีเกิด  2510

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรการอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ พ.ศ. 2534


การฝึกอบรม

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 21 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

กลยุทธการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

การเตรียมตัวเข้าสู่ธุรกิจ SMEsโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความมุ่งมั่น  

มีความมุ่งมั่น เพียรพยามกระทำในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคมโดยส่วนรวม

ประสบการณ์การทำงาน

2537-ปัจจุบัน บริษัท เอซี ลอว์เยอร์ แอนด์บิสซิเนส จำกัด ทนายความ/กรรมการผู้จัดการ

2546-ปัจจุบัน บริษัท โฮม ดี ดี จำกัด กรรมการผู้จัดการ

Login : เข้าระบบ
Email :
Password :
สมัครสมาชิก      ลืมรหัสผ่าน
Homedd
Coppyright by www.baansdd.com  
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495  
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270