ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยธนาคารสงเคราะห์

1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไป *MRR
2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น MRR
ประเภทลอยตัวพิเศษ
• ปีที่ 1MRR-2.00
• ปีที่ 2MRR-2.00
• ปีที่ 3MRR-1.00
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-0.50
3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย MRR
4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ที่เลือกรับเงินกู้เป็นวงเงินหมุนเวียน MLR
5. อัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาผูกพันกับธนาคาร ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่อีกครั้ง
ประเภทคงที่ 3 ปี
• ปีที่ 1 - ปีที่ 36.50
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ประเภทคงที่ 5 ปี
• ปีที่ 1 - ปีที่ 57.00
• ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
6. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
• ปีที่ 1MRR-2.00
• ปีที่ 2MRR-2.00
• ปีที่ 3MRR-1.00
• ปีที่ 4MRR-0.50
7. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าโครงการสินเคหะ
8. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า โครงการสวัสดิการข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535
ปีงบประมาณ 2534
• วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท(MRR-1.25)/2
• วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท(MRR-0.75)/2
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537
• วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท(MRR-3.75) X 2/3+2.50
• วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท(MRR-3.25) X 2/3+2.50

2. เงินกู้รายย่อยระยะยาวลูกค้ามีสวัสดิการ (ไม่มีเงินฝาก)
1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR
2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
ประเภทลอยตัวพิเศษ
• ปีที่ 1MRR-2.00
• ปีที่ 2MRR-2.00
• ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-1.00
3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ สะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย MRR
4. อัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาผูกพันกับธนาคาร ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่อีกครั้ง
4.1 ประเภทคงที่ 3 ปี
• ปีที่ 1 - ปีที่ 36.50
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
4.2 ประเภทคงที่ 5 ปี
• ปีที่ 1 - ปีที่ 57.00
• ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
5. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ประเภทลอยตัวพิเศษ
• ปีที่ 1MRR-2.00
• ปีที่ 2MRR-2.00
• ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-1.00


สนใจให้บริษัทฯ ดำเนินเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2395-2048, 08-6308-1936 โทรสาร 0-2702-8495 email: info@homedd.co.th

Login : เข้าระบบ
Email :
Password :
สมัครสมาชิก      ลืมรหัสผ่าน
Homedd
Coppyright by www.baansdd.com  
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495  
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270