ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

ดอกเบี้ยเบาๆ ผ่อนชำระขั้นต่ำเพียงล้านละ 1000 บาท/เดือน

เงื่อนไขสุดพิเศษ

o อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 9 เดือน
o สามารถเลือกผ่อนชำระในอัตราล้านละ 1,000 บาทต่อเดือน ในช่วงกำหนดอัตราดอกเบี้ย 0.99%
o วงเงินกู้สูงสุด 105% เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไข ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น
แบบที่ 1
ประกันชีวิต MRTA* เดือนที่ 1-9 = 0.99
เดือนที่ 10-12
= MRR – 3.00 MRR – 1.50 MRR – 1.75
แบบที่ 2 เดือนที่ 1-9 = 0.99
เดือนที่ 10-12
= MRR – 1.50 MRR – 1.50 MRR – 1.75
หมายเหตุ * ทำประกันชีวิต MRTA (เต็มวงเงิน) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และ ทำประกันอัคคีภัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วงเงินให้กู้
1. กรณีที่อยู่อาศัยแนวราบ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 95%
2. กรณีอาคารชุด วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90%
3. กรณีที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80%
4. กรณี Refinance วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินตามข้อ 2.1 – 2.3 แต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างจากสถาบันการเงินหรือองค์กรการเงินเดิม

พิเศษ

ให้กู้เพิ่มสินเชื่อ Home For Cash วัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค/เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เมื่อรวมกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 100 % ของราคาประเมิน และสามารถกู้เพิ่ม Home For Cash เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ได้อีก แต่วงเงินกู้รวมทั้งหมดไม่เกิน 105 % ของราคาประเมิน ที่อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

o ยื่นคำขอสินเชื่อภายในเดือนธันวาคม 2557 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate)

o แบบที่ 1 = 5.73% และ แบบที่ 2 = 5.78% (สมมติฐานการคำนวณ วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ,อายุสัญญา 20 ปี ,ผ่อนชำระเดือนละ 7,700 บาท และ MRR = 8.00% ต่อปี )

หมายเหตุ

o หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
o ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยตามธนาคาร ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 MRR เท่ากับ 8.00% ต่อปี
* อัตราดอกดบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) แบบที่ 1 = 5.73% และแบบที่ 2 = 5.78%
(สมมติฐานการคำนวณ วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท, อายุสัญญา 20 ปี, ผ่อนชำระเดือนละ 7,700 บาท)

สนใจลงโฆษณากับบริษัทฯ หรือดำเนินเรื่องขอสินเขื่อรีไฟแนนซ์กับธนาคารให้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2395-2048 08-6308-1936 โทรสาร 0-2702-8495 email: info@homedd.co.th
Login : เข้าระบบ
Email :
Password :
สมัครสมาชิก      ลืมรหัสผ่าน
Homedd
Coppyright by www.baansdd.com  
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495  
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270